Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het jaar zijn
gepasseerd en/of zijn vastgesteld.