Visie, waar we voor gaan:

De Guido de Brès is een protestants christelijke basisschool waar de leerkracht de kinderen aanmoedigt en stimuleert om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

Visie-uitspraken als basisprincipes:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de Guido de Brès zeggen:  “Ik hoor erbij, ik word geaccepteerd zoals ik ben en ik heb talenten”.

We hopen dat niet alleen de kinderen dat van zichzelf zeggen, maar ook de leerkrachten en de ouders.

Een kind begeleiden bij  zijn/haar ontwikkeling is een samenwerking tussen kind, ouders en school.

Wij hebben met elkaar gesproken over wat in onze ogen goed onderwijs is. Deze visie hebben we verwoord in de volgende basisprincipes: relatie, competentie en autonomie.

 

Kind centraal.

Goed onderwijs is……

 • dat het belang van het kind uitgangspunt is.  Dat er in hoge mate rekening gehouden wordt  met het welbevinden van het kind.
 • dat het duidelijk is wat de onderwijsbehoeften en ontwikkelingstaken zijn van elk kind.
 • dat het kind leert en leeft in een uitdagende omgeving, waarbij het kind ook leert verantwoordelijkheid te dragen.
 • dat er respect en ruimte is voor de autonomie van het kind en voor zijn/haar initiatieven en eigen manier van handelen.

 

 

Kind in relatie tot anderen.

Goed onderwijs is……

 • dat het kind samen met en van andere kinderen leert. Dat zij elkaar op deze manier aanmoedigen en stimuleren, zodat vaardigheden vergroot worden.
 • dat het kind aangemoedigd wordt om kinderen met een andere culturele achtergrond te ontmoeten, waarbij respect, nieuwsgierigheid, actieve deelname en onderlinge dialoog uitgangspunten zijn.
 • dat het kind, met respect voor de ander, de eigen gevoelens kan verwoorden, leert discussiëren en onderhandelen, en leert conflicten zó op te lossen dat er geen verliezers zijn.

Kind en onderwijs.

Goed onderwijs is……

 • dat de verschillen tussen kinderen als een kans voor ontwikkeling worden gezien.
 • dat er naast het verwerven van kennis ook andere kwaliteiten worden ontwikkeld, zoals creativiteit, samenwerking, kunnen omgaan met emoties, nieuwsgierigheid, empathie, zelfsturing, verantwoordelijkheid nemen, doorzettingsvermogen.

De leerkracht als professional.

Goed onderwijs is……

 • dat de leerkracht zich wil blijven ontwikkelen zodat zij/hij de leerlingen optimaal kan begeleiden bij hun ontwikkeling.
 • dat de leerkracht werkt aan relatie; zij/hij is empatisch en gericht op het welbevinden van het kind.
 • dat de leerkracht verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen met betrekking tot de leerontwikkeling van de kinderen.

Ouders en school.

Goed onderwijs is……

 • dat de ouders /verzorgers gelijkwaardige partners zijn in het proces van opvoeding en onderwijs.
 • dat de ouders/verzorgers en de leerkracht samen verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.