Visie, waar we voor gaan:

De Guido de Brès is een protestants christelijke basisschool waar de leerkracht de kinderen aanmoedigt en stimuleert om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

Visie-uitspraken als basisprincipes:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op de Guido de Brès zeggen:  “Ik hoor erbij, ik word geaccepteerd zoals ik ben en ik heb talenten”.

We hopen dat niet alleen de kinderen dat van zichzelf zeggen, maar ook de leerkrachten en de ouders.

Een kind begeleiden bij  zijn/haar ontwikkeling is een samenwerking tussen kind, ouders en school.

Wij hebben met elkaar gesproken over wat in onze ogen goed onderwijs is. Deze visie hebben we verwoord in de volgende basisprincipes: relatie, competentie en autonomie.

Kind centraal.

Goed onderwijs is……

 • dat het belang van het kind uitgangspunt is.  Dat er in hoge mate rekening gehouden wordt  met het welbevinden van het kind.
 • dat het duidelijk is wat de onderwijsbehoeften en ontwikkelingstaken zijn van elk kind.
 • dat het kind leert en leeft in een uitdagende omgeving, waarbij het kind ook leert verantwoordelijkheid te dragen.
 • dat er respect en ruimte is voor de autonomie van het kind en voor zijn/haar initiatieven en eigen manier van handelen.

Kind in relatie tot anderen.

Goed onderwijs is……

 • dat het kind samen met en van andere kinderen leert. Dat zij elkaar op deze manier aanmoedigen en stimuleren, zodat vaardigheden vergroot worden.
 • dat het kind aangemoedigd wordt om kinderen met een andere culturele achtergrond te ontmoeten, waarbij respect, nieuwsgierigheid, actieve deelname en onderlinge dialoog uitgangspunten zijn.
 • dat het kind, met respect voor de ander, de eigen gevoelens kan verwoorden, leert discussiëren en onderhandelen, en leert conflicten zó op te lossen dat er geen verliezers zijn.

Kind en onderwijs.

Goed onderwijs is……

 • dat de verschillen tussen kinderen als een kans voor ontwikkeling worden gezien.
 • dat er naast het verwerven van kennis ook andere kwaliteiten worden ontwikkeld, zoals creativiteit, samenwerking, kunnen omgaan met emoties, nieuwsgierigheid, empathie, zelfsturing, verantwoordelijkheid nemen, doorzettingsvermogen.

De leerkracht als professional.

Goed onderwijs is……

 • dat de leerkracht zich wil blijven ontwikkelen zodat zij/hij de leerlingen optimaal kan begeleiden bij hun ontwikkeling.
 • dat de leerkracht werkt aan relatie; zij/hij is empatisch en gericht op het welbevinden van het kind.
 • dat de leerkracht verantwoordelijkheid neemt voor het eigen handelen met betrekking tot de leerontwikkeling van de kinderen.

Ouders en school.

Goed onderwijs is……

 • dat de ouders /verzorgers gelijkwaardige partners zijn in het proces van opvoeding en onderwijs.
 • dat de ouders/verzorgers en de leerkracht samen verantwoordelijkheid dragen voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

 

Onze visie op onderwijs aan het jonge kind.

Ieder kind heeft mogelijkheden om zich te ontwikkelen. De behoefte aan relatie staat voorop. De leerkracht is betrokken, beschikbaar en heeft vertrouwen in de mogelijkheden van kinderen. 

De sociaal-culturele omgeving is bepalend voor ontwikkeling. Spel biedt de beste ontwikkelingskansen. In het spel halen kinderen en de leerkracht de hen omringende sociaal-culturele werkelijkheid binnen. De hulp en ondersteuning van de omgeving is gericht op de zone van de naaste ontwikkeling. De activiteiten worden hierop afgestemd. Er worden betekenisvolle activiteiten in thema’s aangeboden. De kinderen hebben de mogelijkheid om vrij te handelen, om uit eigen initiatief iets nieuws in gang te zetten en daarin te ervaren hoe anderen op dat initiatief reageren. Lerend spelen bevordert de ontwikkeling.

Het systematisch handelen van de leerkracht draagt zorg dat de ontwikkelingspotenties optimaal benut worden en worden uitgebreid. Het onderwijsaanbod en onze begeleiding wordt afgestemd op wat de leerkracht signaleert: op specifieke interesses, op leefsituaties, op de behoeften en de mogelijkheden van de kinderen van de groep. Methodieken zijn inspiratiebronnen bij het ontwerpen en samen ontwikkelen van betekenisvol onderwijs.

De bouwstenen zijn:  betekenisvolle activiteiten, bemiddelende rol van de leerkracht, brede ontwikkeling (de doelen van de basisontwikkeling komen in samenhang aan de orde).