Aanmelding leerlingen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit vindt in de regel plaats met de directeur, dhr. Jan Visscher.  Hij laat u graag de school zien.
Na afloop van het kennismakingsgesprek ontvangt u  een inschrijfformulier. Als uw kind een plaats heeft op onze school, gaan we ervan uit, dat uw kind niet staat ingeschreven op een andere school.

Na binnenkomst van het inschrijfformulier, ontvangt u binnen een week een bevestiging van de inschrijving. Het kan voorkomen, dat er (nog) geen ruimte is in de groep en dat uw kind op een wachtlijst wordt geplaatst. Voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een formulier waarop u relevante informatie geeft over de ontwikkeling van uw kind tot nu toe.
Ook voor het aanmelden van uw kind (-eren) in een hogere groep, kunt u contact opnemen met de directeur. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. De acht scholen in Baarn hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend Baarnse leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een overplaatsing gewenst is adviseren wij hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

Aanmelding plaatsing Baarnse basisscholen 2013 vs 2

Foto- en filmbeleid:

Website en sociale media 
Op onze website en via onze sociale media plaatsen we foto’s en filmpjes, waarop leerlingen te zien zijn. We vermelden nooit de naam van de betreffende leerling(en). Ouders kunnen te allen tijde schriftelijk aangeven bij de directeur, als ze niet willen, dat hun kind via deze media in beeld komen. Dat kan altijd weer gewijzigd worden. Leerlingen kunnen ook zelf bezwaar maken, als ze de plaatsing van een foto vervelend vinden. We plaatsen geen foto’s van kinderen in badkleding. We beperken ons in het aantal foto’s, die van een activiteit geplaatst worden.

Film en Video-opnames in de klas en op het plein
Voor eigen gebruik maken leerkrachten en studenten regelmatig gebruik van video-opnames. Deze opnames mogen niet verspreid worden, of gebruikt in een andere context. Ook komt het voor dat er opnamen worden gebruikt om op bijvoorbeeld ouderavonden te laten zien. Ook daar geldt, dat gebruik in andere situaties niet is toegestaan. Tijdens de lestijden is het voor leerlingen of derden niet toegestaan foto- of video-opnamen te maken met bijvoorbeeld een mobieltje. Tijdens evenementen vraagt de school of de ouderraad desgewenst of iemand opnames maakt.

Klachtenregeling:

Klachtenregeling st. PCBO Baarn-Soest

Ouderbijdrage 2013- 2014
Uit de ouderbijdrage betalen we allerlei uitgaven die niet worden gedekt door de vergoedingen van het rijk. Het zijn uitgaven voor activiteiten, die het schoolgebeuren net even anders maken, zoals:

  • Sportactiviteiten.
  • Sinterklaasfeest inclusief presentje van Sint;
  • Kerst- en Paasviering;
  • Diverse excursies groepen 1 t/m 8 , zoals de natuur- en milieuactiviteiten en culturele activiteiten;
  • Aanvulling van leer- en lesmateriaal;
  • Projecten gedurende het jaar.

Het bedrag is vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad en is gelijk aan de voorgaande jaren.

Ouderbijdrage (per leerling) € 50, –
Eventuele extra donaties zijn altijd welkom!

De kosten voor de kleuter dag (€10,-), het schoolreisje (€ 25,-) en het schoolkamp van groep 8 (€ 75,-) worden apart betaald.

De ouderbijdrage is vrijwillig. U maakt daarmee echter wel de extra’s voor uw kind mogelijk. Via de gemeente kunt u een financiële tegemoetkoming aanvragen, mochten de kosten een groot probleem zijn.