Medezeggenschapsraad Guido de Brès

De medezeggenschapsraad van de Guido de Bres is een vertegenwoordiging van iedereen op school: drie leerkrachten, te weten: Annemiek van Mourik, Rianne Haas (secretaris) en Henriette Koswee aangevuld met drie ouders, te weten: Cootje van Twillert (voorzitter), Marjolein van der Hoeven en Talitha van der Vuurst.
Tenminste vier keer per jaar vergadert de MR over beleids- en onderwijszaken die onze school betreffen. De MR heeft in deze zaken geen beslissingsbevoegdheid maar geeft wel advies en moet instemmen met veranderingen in bijvoorbeeld schoolplan en -regelement. Mocht u suggesties hebben voor de MR, u kunt ons altijd benaderen via het volgende mailadres:mrguido@guidodebres.nl of gewoon door ons aan te spreken op het schoolplein!

Wat is de functie van de MR?
De MR geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid om invloed te hebben op het beleid van de school. Over een aantal vastgestelde onderwerpen heeft zij het recht te adviseren. Dit advies kan het schoolbestuur opvolgen maar ook gemotiveerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht. Dit betekent dat zonder instemming van de MR een onderwerp door het schoolbestuur niet kan worden opgepakt.
De MR heeft ook de mogelijkheid en het recht om op eigen initiatief advies uit te brengen over onderwerpen die het functioneren van de school aangaan
 
Wat zijn actuele onderwerpen MR?
Schooltijden, veiligheidsplan, school(ontwikkelings)plan, zorgplan, begroting fonds, inhoud schoolgids
 
Wie zitten in de MR?
De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders.

Namens het team Namens de ouders
Annemiek van Mourik Cootje van Twillert
Henriette Koswee Marjolein van der Hoeven
Rianne Haas Talitha van der Vuurst

 

Wanneer vergadert de MR? 
De MR vergadert minimaal 4 keer per jaar.
Wanneer u een vergadering van de MR zou willen bijwonen kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Hoe kan ik de MR bereiken?
Spreek ons aan of stuur een e-mail naar: mrguido@guidodebres.nl

Hier vindt u de jaarverslagen van de MR:
Jaarverslag MR Guido de Bres 2013-2014_definitieve versie
Jaarverslag MR Guido de Bres 2014-2015_definitieve versie
jaarverslag-mr-guido-de-bres-2015-2016_definitieve-versie-1
Jaarverslag MR Guido de Bres 2016-2017 definitieve versie

Jaarverslag-MR-Guido-de-Bres-2018-2019

Jaarverslag-MR-Guido-de-Bres-2019-2020 definitief

20210107Jaarverslag-MR-Guido-de-Bres-2020-2021 definitief

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Guido de Brès is aangesloten bij de Stichting P(rotestants)C(hristelijk)B(asis)O(nderwijs) Baarn-Soest. Tien  scholen met christelijke signatuur uit Baarn en Soest zijn aangesloten bij de stichting. Zij vaardigen ieder twee  leden af naar de GMR. In de GMR worden onderwerpen besproken die alle aangesloten scholen aangaan.

De Ouderraad

 Ouderraadsleden schooljaar 2021-2022:

Hanneke van de Groep, Sandra van Haag,  Klazien Koorn, Judith Dela Cruz, Sabina Buitendijk, Sabine de Gast, Annemiek Beijn, Kim Staal, Liza Kinderdijk en Claire Korndewal,

Doelstelling OR
De doelstelling van de OR staat in het reglement als volgt omschreven: ‘Met de instelling van de OR wordt beoogd de relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad (MR), het bevoegd gezag en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de OR aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen’. Het komt er dus op neer dat de OR zorg draagt voor een optimaal contact tussen school, MR en ouders en daar profiteren indirect onze kinderen van. De OR bestaat uit momenteel uit 8 ouders en twee teamleden en vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar.

Wat doet de Ouderraad zoal?
Mede organiseren van diverse schoolactiviteiten voor kinderen, ouders en/ of verzorgers. Deze activiteiten zijn zeer divers. Bijvoorbeeld: hulp bij het versieren van school rondom Sinterklaas of Kerst, hulp bij vieringen en sportactiviteiten en bijvoorbeeld ook het schenken van een kopje koffie of thee tijdens de ouderavonden.

    1. Het waarborgen van de identiteit samen met het schoolteam, de Medezeggenschapsraad en het Bestuur van onze school.
    2. Desgevraagd advisering Medezeggenschapsraad.
    3. Beheer van het ”schoolfonds”.

Waarom is er een schoolfonds?
Aan het begin van elk schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een nota voor een vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. De ouderbijdrage is bedoeld voor extra uitgaven die het schoolbestuur niet vergoed krijgt door het Rijk. Door het fonds worden o.a. activiteiten mogelijk die de OR organiseert. Er wordt bijgedragen aan feesten als Kerst, Pasen en Sinterklaas en het afscheid van groep 8. Maar ook sport en spel, de Kinderboekenweek en aandacht voor kunst & cultuur is mogelijk dankzij het fonds.
In de schoolgids staat elk schooljaar een begroting met daarin de te verwachten onkosten.
Voor dit schooljaar is het richtbedrag per kind door de stichting Protestants Christelijk Basis Onderwijs Baarn-Soest (PCBO Baarn Soest, zie http://www.pcbobaarnsoest.nl/ ) vastgesteld op € 50,00. Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is een ander nummer dan dat waar het schoolreisgeld op overgemaakt wordt.
Het bankrekeningnummer van het schoolfonds is: IBAN NL89 INGB 0007396899 ING bank. De financiën worden gecontroleerd door de kascommissie.

Hoe is de Ouderraad te bereiken?
Spreek ons aan op het plein of mail ons op dit e-mail adres: ouderraad@guidodebres.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Wilt u iets bespreken, wilt u iets op de agenda vermeldt zien, laat het ons weten.
We willen graag weten wat er leeft op school!